6- اندام دارويي Achiella millefolium چيست؟

الف) فقط برگ              ب) گل و برگ              ج) ريشه                      د) ميوه‌هاي ريز

7- كدام گياه، ادرار را به رنگ نارنجي در مي‌آورد؟

الف) كيسه كشيش          ب) زعفران                   ج) قره قاط                    د) درمنه تركي

8- شقايق + آويشن + قدومه + پنيرك چه نقش درماني دارد؟

الف) آرام بخش قوي                       ب) ضد سرفه و خلط آور

ج) ضد ورم معده                           د) ملين و مدر

9- سه آلكالوئيد هارمين، هارمالين و هارمالون در كدام گياه هستند؟

الف) خشخاش                 ب) شقايق                ج) شاهدانه                  د) اسفند

10- كدام گزينه شامل صمغ‌هاي گياهي است؟

الف) شيرخشت شيرين بيان    ب) شيرخشت ترنجبين     ج) بيدخشت سنا     د) سنا قدومه

11- كدام گياه فاقد آنتراكينون است؟

الف) صبرزرد              ب) ريوند چيني            ج) هندوانه ابوجهل            د) ختمي

12- اندام دارويي و مصرفی Passiflora incarnate چيست؟

الف) گل            ب) كليه اندام‌هاي هوايي            ج) ريشه              د) برگ

13- كلشي سين و فومارين به ترتيب در كدام گياهان هستند؟

الف) شاتره سورنجان     ب) كور شاتره      ج) سورنجان شاتره      د) كندر كور

14- مصرف خوراكي بيش از حد اين گياه موجب سندروم تيرگي شعور مي شود؟

الف) سنبل الطيب               ب) جنيكو                ج) جين سينگ              د) زعفران

 

15- اين گروه از فلاونوئيدها بي‌رنگ بوده و اثر درماني قابض دارند؟

الف) كاتشين‌ها                ب) بي فلاون‌ها            ج) اورون‌ها                  د) ايزوفلاون‌ها

16- مهم‌ترين اسانس ميخك و خاصيت آن چيست؟

الف) منتول-  ضدنفخ    ب) اوژنول ضد عفوني كننده     ج ) تيمول ضدتهوع    د) ميرتنول ضدعفوني كننده

17-كدام گياه موجب بالا رفتن كارآيي فيزيكي و رواني و كاهش قند و به تاخير انداختن علائم پيري است؟

الف) Equisetum arvense      ب) Aloe vera     ج) Crocus Sativus    د) Panax ginseng

18- شويد + كاسني + ليموعماني چه خاصيتي دارد؟

الف) كاهش قند خون            ب) كاهش چربي خون            ج) كاهش وزن             د) ملين

19- كدام گياه فاقد تانن است؟

الف) سماق                         ب) ريوند چيني                    ج) بلوط                    د) عناب

20 - مصرف كدام دسته از گياهان زير در بارداري بلامانع بوده و محدوديتي ندارد؟

الف) سنبل الطيب سير بادرنجبويه         ب) سنا گل محمدي شويد

ج) بادرنجبويه گل ساعتي صبر زرد         د) گل محمدي زيتون بادرنجبويه

21- بهترين زمان برداشت گياهان دارويي در مورد هر اندام چه موقعي مي‌باشد؟

الف) پاييز                                                                                    ب) تابستان      

ج) وقتي كه هر قسمت از گياه بيشترين مواد موثره را داشته باشد                د) هيچكدام

22- بهترين زمان برداشت ساقه و برگ چه موقعي است؟

الف) ابتداي فصل گل‌دهي    ب) انتهاي فصل گلدهي      ج) وسط فصل گلدهي       د) هيچكدام

23- وجود آفلاتوكسين در گياهان دارويي چه نيازي از بررسي گياهي را قبل از فرآوري مي‌طلبد؟

الف) بررسي بار ميكروبي                        ب) بررسي سموم ميكروبي

ج) بررسي ضدعفوني كننده‌ها                  د) بررسي داروهاي سنتتيك

24- ميزان آرسنيك در گياهان دارويي نشان دهنده چه عاملي در گياه مي‌باشد؟

الف) ضدعفوني كننده‌ها                    ب) مواد راديواكتيويته       

ج) داروهاي سنتتيك                       د) فلزات سنگين

25- روش مناسب خشك كردن گياهان دارويي به چه عاملي بستگي دارد؟

الف) ميزان رطوبت در گياهان دارويي            ب) نوع رطوبت در گياهان دارويي

ج) اندازه اندام گياهان دارويي                      د) موارد الف و ب

26- كدام يك از موارد زير نشان دهنده خشك كردن گياهان دارويي مي‌باشد؟

الف) خروج رطوبت مكانيكي و شيميايي        ب) خروج رطوبت آغشته و چسبنده

ج) خروج رطوبت مكانيكي و آغشته              د) خروج رطوبت مكانيكي و چسبنده

 

 

 

 

 

27- ميزان انرژي پيوند در كدام يك از گزينه‌هاي زير به ترتيب كاهش مي‌يابد؟

الف) رطوبت مولكولي رطوبت مكانيكي رطوبت آغشته رطوبت چسبنده

ب) رطوبت مولكولي رطوبت چسبنده رطوبت آغشته رطوبت مكانيكي

ج) رطوبت شيميايي رطوبت چسبنده رطوبت مكانيكي رطوبت آغشته

د) رطوبت شيميايي رطوبت مولكولي رطوبت مكانيكي رطوبت آغشته

28- نكات مهم در خشك كردن گياهان دارويي كدام يك از موارد زير مي‌باشد؟

الف) عدم تغيير در ميزان مواد موثره گياه           ب) عدم تغيير در رنگ و طعم و بو

ج) عدم تاثير نامطلوب اقتصادي در محصول        د) همه موارد

29- در هنگام خشك كردن گياهان دارويي بايد چه مواردي را در نظر گرفت و تنظيم كرد؟

الف) مقدار رطوبت محيط    ب) ميزان درجه حرارت محيط      ج) وضعيت تهويه        د) همه موارد

30- براي متوقف كردن فعاليت آنزيم ها كدام يك از روشهاي زير مناسبتر مي‌باشد؟

الف) خشك كردن در هواي آزاد (معمولي)    ب) خشك كردن با جريان هواي داغ

ج) خشك كردن با جريان هواي گرم           د) خشك كردن با حرارت مصنوعي

31- بهترين زمان خشك كردن گياهان دارويي بوسيله جريان هواي معمولي چه موقعي است؟

الف) وقتي رطوبت هوا بيش از 50% باشد       ب) وقتي رطوبت هوا كمتر از 50% باشد

ج) وقتي رطوبت هوا 50% باشد                   د) هيچكدام

32- نسخه هوفاريقون + بادرنجبويه+ بهارنارنج   براي کدام بيماري مناسب تر است؟

الف) سندروم قاعدگي        ب) نفخ                  ج)  اسهال            د) افسردگي

33-جهت کاهش قند خون بيماران ديابتي کدام نسخه مناسبتر است؟

الف) بابا آدم+ کلپوره+ ريشه گل قاصدک            ب) بابا آدم+ ختمي+ پرسياوشان

ج) دارچين+ زنجفيل + کاسني                        د) کاکل ذرت+ اسطوخودوس+ گزنه

34- ترکيب: اکاليپتوس+ رزماري+ نعناع+ بابونه چه کاربردي دارد؟

الف)روشن کننده پوست     ب) ضد حساسيت       ج) ضد احتقان بيني       د) ضد سرفه

35- کدام گزينه را براي بخور و ضدعفوني کننده مناسب تشخيص مي دهيد؟

الف) مورد+ دم اسب+ ختمي سفيد + قدومه           ب) اکاليپتوس+ رزماري+ نعناع + بابونه

ج) پونه + بومادران+ عناب + سماق                      د) سنا+ زيره سبز+ دارچين+ سير

36- ترکيب  قره قات+ کاسني+ شاتره+ کاکل ذرت   چه کاربردي دارد؟

الف) تصفيه کننده کبدي     ب) ملين       ج) ضدجوش هاي صورت هورموني     د) نشاط آور

37- نقطه ذوب موم كارنائوبا چيست؟ در چه نوع مواد آرايشي بهداشتي بيشتر استفاده مي‌شود؟

الف) 84 رژ لب‌ها          ب) 62 سايه‌هاي چشم       ج) 84 كرمها         د) هيچكدام

38- موم زنبور عسل را چگونه بي‌رنگ مي‌كنند؟

الف) توسط پتاس‌ها و اسيدهاي جيوه             ب) توسط دي كرومات پتاسيم

ج) اسيد سولفوريك                                   د) ب و ج

 

 

39- شرايط نگهداري اسپرماستي چيست و روش تشخيص كدام است؟

الف) در يخچال توسط سود يا پتاس                  ب) دور از نور خورشيد زير 40 درجه الكل 90 درجه

ج) در تاريكي و جاي مرطوب الكل 90 درجه         د) در ظرف روشن الكل 70 درجه

40- جهت جذب لانولين از طريق پوست بايد با چه ماده‌اي مخلوط شود؟

الف) با هيچ ماده‌اي نبايد مخلوط شود       ب) با آب         ج) با بوراكس        د) با روغنهاي گياهي

41- وازلين چه نوع مومي است و چگونه بدست مي‌آيد؟

الف) موم معدني تصفيه نفت خام                  ب) موم معدني تصفيه پارافين

ج) موم حيواني تصفيه پارافين                      د) موم معدني تصفيه اوزوكرليت

42- مهمترين آنتي اكسيدان كه در روغنهاي گياهي مي‌توان استفاده كرد كدام است؟

الف) هيدروكسيد سديم     ب) هيدروكسيد پتاسيم       ج) لاوريل گالات    د) همه موارد

43- جدا شدن 2 فاز آب و روغن يك امولسيون نشان دهنده چيست؟

الف) گرماي شديد    ب) فساد و آلودگي باكتريايي    ج) رشد كپكها و قارچ    د) همه موارد

44- مهمترين رنگ در دسته رنگهاي گزانتين چه رنگي است؟

الف) قرمز شماره 17             ب) زرد            ج) بنفش               د) DC نارنجي

45- اگر كرم شما قوام زياد داشت احتمال وجود دارد؟

الف) داشتن مقدار زياد موم                                           ب) زياد بودن امولسيون كننده

ج) كم بودن فاز خارجي (از نظر حجم مواد روغني)               د) همه موارد

46- بهتر است هموژنيزاسيون در چه دمايي و یا شرایطی صورت گيرد؟

الف) دماي 70 درجه                                                 ب) تا زماني كه امولسيون به 40 درجه برسد

ج) تا وقتي كرم كاملاً سفت شود در هر دمايي كه رسيد       د) هيچكدام

47- در كرمها با كدام قوام معمولاً  از كدام امولسيون كننده استفاده مي‌كنند؟

الف) پتاس قوام زياد       ب) سود قوام كم         ج) پتاس قوام كم        د) هيچكدام

48- فاز روغني حاوي مي‌باشد.

الف) آنتي اكسيدان           ب) موم‌ها            ج) روغنها              د) همه موارد

49- كلد كرمها چه نوع امولسيوني هستند؟

الف) روغن در آب          ب) آب در روغن          ج) پماد مي‌باشند         د) هيچكدام

50- ماده اساسي كرمهاي پايه و محو شونده چه نوع ماده‌اي است و با چه درصدي استفاده مي‌شود؟

الف) آب 90%      ب) اسيد استئاريك 20-16%       ج) گليسرين 50%      د) هيچكدام

+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ساعت توسط مهری زرگانی |